School Announcements: 26/06/2019

School Calendar

Diary Dates

Diary Dates – Autumn 2018

Diary Dates – Spring 2019

Diary Dates – Summer 2019

Mass and Class Assembly Dates

Mass Timetable and Class Assembly Dates 2018 – 2019

Term Dates

Term dates 2018-2019

Term Dates 2019 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-